Máy Chủ : Hắc Long

Exp : 9999 ~ Drop : 30%

Máy Chủ : Máy Chủ : Miễn Phí NEW

Exp : 9999 ~ Drop : 40%