Máy Chủ : Miễn Phí

Exp : 2000 ~ Drop : 30%

Máy Chủ : Máy Chủ : Free Custom

Exp : 9999 ~ Drop : 40%

Máy Chủ : Chưa Ra Mắt

Exp : 5000 ~ Drop : 60%